Säännöt

KOHINA – koskimelonta ry:n säännöt (vahvistettu 7.5.2012)

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen nimi on Kohina – koskimelonta ry
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki Uudenmaanläänissä.
Yhdistys on perustettu kesäkuun 19. päivänä vuonna 2006.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi.

2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää koskimelontaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1. Tarjoamalla
– kunto- ja terveysliikuntaa
– kilpailutoimintaa
– harjoitus- ja valmennustoimintaa
– ohjaustoimintaa
– tiedotus- ja suhdetoimintaa
– koulutustoimintaa
– muuta vastaavaa toimintaa

2. Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten sekä muiden yhteisöjen huomiota koskimelontaan liittyviin kysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti koskimelonnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa
Toimintansa tukemiseksi seura voi:
Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

4 § Seuran jäsenyys
Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

6 § Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Hallitus voi erottaa jäsenen jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivä sen jälkeen kun päätös on lähetetty jäsenelle.
Ennen päätöksen tekemistä erotetulla on oikeus tulla kuulluksi erottamispäätöksestä paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainitussa antidopingsäännöstöissä.

9 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi jos jäsen on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut tai on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran kotisivuilla tai kirjeitse tai sähköpostitse.

11 § Kevät- ja syyskokous
Kevätkokouksen asiat
1 Avataan kokous.
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien antama lausunto.
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8 Päätetään kokous.

Syyskokouksen asiat
1 Avataan kokous.
2 Valitaan kokoukselle.
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.
6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
8 Valitaan joka vuosi jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja.
9 Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
10 Valitaan yksi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja.
11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
12 Päätetään kokous.

Asioista joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 § Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

13 § Pöytäkirja
Seuran sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajien ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14 § Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan käyttäen suhteellista henkilökohtaista vaalitapaa ehdokaslistoja käyttämättä siten että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken. Ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen. Valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Suhteellinen vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella ja viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15 § Seuran hallinto
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätäntävaltainen kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset.
2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa.
3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat.
4 Vastata seuran taloudesta.
5 Pitää jäsenluetteloa.
6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös.
7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.
8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.
10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettaviksi vähintään kuukausi ennen kevätkokousta.

16 § Tilivuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

17 § Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18 § Jaostot
Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

19 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään 30 päivää. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 § Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välin on oltava vähintään 30 päivää. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

21 § Seuran varojen luovuttaminen
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22 § Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.